Chrzest


Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka. Prosząc o sakrament chrztu powinni przedłożyć w kancelarii parafialnej ( zgodnie z Prawem Kościelnym ) następujące dokumenty:

 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa,
 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z U.S.C,
 • zaświadczenia, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi, wydane przez Proboszcza chrzestnych,
 • na chrzest poza parafią potrzebne jest zezwolenie Proboszcza parafii rodziców dziecka,
 • sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii w Niedziele na Mszach Świętych o 11.30.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

 • ukończyły 16 rok życia,
 • były ochrzczone i bierzmowane,
 • są praktykującymi katolikami czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., często przystępują do Komunii Św., mają ślub kościelny, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijańskim życiem dobry przykład;
 • w wypadku młodzieży konieczne jest, aby była bierzmowana oraz uczęszczała na religię w szkole / potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem /;
 •  

nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym, osób żyjących ze sobą bez jakiegokolwiek związku, osób niepraktykujących oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.

I Komunia Święta


Do sakramentu I Komunii Świętej przystępują dzieci klas III szkoły podstawowej lub starsze. Przygotowującym jest katecheta w szkole, kapłan w parafii, ale także rodzice. Minimalne wymagania stawiane przed dziećmi oraz ich rodzicami:

 • obecność regularna na katechezie w szkole,
 • znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy III,
 • obecność na Mszy świętej niedzielnej i świątecznej,
 • rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych przez odpowiedzialnego za ich przygotowanie,
 • akt Chrztu Świętego (dla ochrzczonych poza parafią, gdzie przyjmowany jest sakrament I Komunii Świętej ).

Bierzmowanie


Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz wypełniając przepisy Prawa Kanonicznego zawarte w normach ogólnych, jak i zaleceniach Konferencji Episkopatu Polski w Diecezji Kieleckiej obowiązują następujące normy:

 • do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie trzeciej klasy gimnazjum,
 • przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata,
 • kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w lekcjach religii, spotkaniach w kościele i grupie, a także Mszach Świętych i nabożeństwach wyznaczonych przez odpowiedzialnych za przygotowanie do sakramentu.

W odniesieniu do świadka bierzmowania należy zachować następujące normy:

 

1/ Świadkiem-o ile jest to możliwe-powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami

2/ Świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem

3/ Mając na uwadze tradycję, z reguły świadkiem bierzmowania powinna być osoba tej samej płci co kandydat. Jeżeli na świadka bierzmowania została wybrana osoba odmiennej płci co kandydat, a spełnia wszystkie pozostałe wymogi, należy ją dopuścić do pełnienia funkcji świadka

4/ Jeżeli świadkiem bierzmowania ma być uczeń, musi przedstawić zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie szkolnej

5/ Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji

6/ Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego

Małżeństwo


Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem oraz złożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

 • świadectwo chrztu św. i bierzmowania,
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
 • dokumenty z U.S.C,
 • świadectwa z religii,
 • dowody osobiste.Pogrzeb


Katolicki pogrzeb przysługuje ludziom wierzącym i praktykującym. Zgodnie z Prawem Kościelnym powinien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego. Przed pogrzebem w kancelarii należy przedłożyć:

 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego ( sakrament pojednania oraz namaszczenia chorych ),
 • akt zgonu z U.S.C,
 • pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią.